POESIA - di Giancarlo Savino

GIANCARLO SAVINO “Quando cala la sera” (poesia) – Archivio